Producenci
Wybierz język
Informacje w podsumowaniu zamówienia

Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca będzie informował na wskazany adres e-mail o postępach w jego realizacji.

Regulamin i Polityka prywatności

Regulamin Serwisu Agrioutlet.eu

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Serwis działający pod adresem agrioutlet.eu prowadzony jest przez Ambroży sp. z o. o. z siedzibą w Bierutowie, adres: ul. Wrocławska 71, 56-420 Bierutów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000217199, NIP: 9111917930, REGON: 020399771.
 • Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
  3. włączona opcja akceptowania plików cookies w przypadku wybranych Usług.
 • Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
 • zawieranie umów sprzedaży online — w zakresie Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu,
 • dokonywanie rezerwacji Towarów,
 • prowadzenie Konta,
 • dodawanie opinii o produktach (Towarach),
 • zgłaszanie zapytań o Towar w drodze e-mail,
 • polecanie produktów (Towarów) potencjalnym Klientom.
 • Dane przesyłane przy użyciu formularza są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).

DEFINICJE

 • Regulamin — niniejszy regulamin z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego, jak również zasady dokonywania rezerwacji Towarów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki są  regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
 • Klient — osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz każdy podmiot korzystający z Serwisu, także osoba niezalogowana. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 • Konsument — konsument w rozumieniu art. 221 c.
 • Sprzedawca — Ambroży sp. z o. o. z siedzibą w Bierutowie, adres: ul. Wrocławska 71,
  56-420 Bierutów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000217199, NIP: 9111917930,
  REGON: 020399771.
 • Towar — rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Serwisie. Wszystkie towary oferowane w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
 • Serwis — serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: agrioutlet.eu.
 • Konto — zbiór danych przechowywanych w Serwisie oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta.

KORZYSTANIE Z SERWISU

 • Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji.
 • W ramach rejestracji Klient podaje adres e-mail oraz wybiera hasło.
 • Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz potwierdzenia, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.
 • Klient po uzyskaniu dostępu do Konta ma możliwość uzupełnienia go o dane obejmujące imię, nazwisko, telefon, nazwę firmy, NIP, adres podany na fakturze, adres wysyłki. Wymienione dane Klient podaje dobrowolnie. Konto umożliwia Klientowi tworzenie listy zakupów, poprzez dodanie Towarów do przechowalni.
 • Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Klientów korzystających z Serwisu w formule „zakup bez rejestracji”. W takim przypadku Klient będący Konsumentem podaje dane obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres wysyłki, natomiast Klient niebędący Konsumentem, poza wymienionymi danymi, podaje dane obejmujące nazwę firmy oraz NIP. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz potwierdzenia, że zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.
 • W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, przeprowadzenia transakcji sprzedaży online, dokonania rezerwacji Towarów, dodania opinii o produktach, zgłoszenia zapytania o produkt w drodze e-mail, polecenia produktów potencjalnym Klientom lub skorzystania przez z niego z formuły „zakup bez rejestracji”, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony.
 • Klient może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym czasie poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w tym zakresie. Oświadczenie może zostać złożone w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@ambrozy.com.pl.
 • Klient ma prawo składać reklamację w sprawach dotyczących umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@ambrozy.com.pl.
 • O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zawiadomi składającego reklamację w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
 • Klient nie może umieszczać w Serwisie treści, w tym opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym. Sprzedawca jest uprawniony do moderacji opinii, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że opinia zawiera treści bezprawne, naruszające dobra osobiste innych osób lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Sprzedawca jest uprawniony do usuwania takich opinii.

CENY

 1. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

REZERWACJA TOWARÓW

 1. Serwis pozwala Klientowi na rezerwację Towarów, w celu zapewnienia ich dostępności w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, adres: sklep@ambrozy.com.pl.
 2. W celu dokonania rezerwacji Towaru Klient, w momencie złożenia zamówienia, wybiera za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie Serwisu opcje „odbiór osobisty Towaru ze sklepu stacjonarnego Sprzedawcy” oraz „płatność gotówką” albo „płatność kartą płatniczą”.
 3. Po prawidłowym dokonaniu rezerwacji Towarów przez Klienta Sprzedawca wysyła na adres e-mail potwierdzenie przyjęcia rezerwacji do realizacji wraz z informacją o terminie jego odbioru w sklepie Sprzedawcy.
 4. Zarezerwowane Towary będą dostępne w sklepie Sprzedawcy przez 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości Towaru do odbioru w sklepie Sprzedawcy, po upływie tego terminu Sprzedawca nie gwarantuje dostępności zarezerwowanych Towarów.
 5. Sprzedaż Towarów oferowanych w Serwisie w ramach Rezerwacji Towarów nie jest umową sprzedaży zawartą na odległość. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w sklepie Sprzedawcy.
 6. Zakup zarezerwowanych Towarów, ich odbiór oraz zapłata ceny dokonywane są w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

ZAMÓWIENIA

 1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie Serwisu agrioutlet.eu. Zamówienie określa jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić.
 2. Wszelkie informacje dotyczące Towarów, zawarte na stronie Serwisu agrioutlet.eu, kierowane do potencjalnych Klientów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy. Nie stanową one również zapewnienia Sprzedawcy.
 3. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
 4. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
 5. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną ozatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość.
 6. W przypadku niedostępności danego Towaru Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu zamówienia lub konieczności dłuższego oczekiwania na realizację zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej jej realizacji. W przypadku braku Towaru lub braku woli dalszej realizacji zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonej przez siebie ceny oraz kosztów dostawy.
 7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy Towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.
 8. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Płatność za Towar może być dokonywana przez Klienta:
  1. przed wydaniem Towaru Klientowi:
   • przelewem natychmiastowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
   • za pomocą systemu płatności mobilnych BLIK,
  2. w momencie odbioru Towaru:
   • gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika (płatność za pobraniem),
  3. w momencie odbioru zarezerwowanego Towaru ze sklepu stacjonarnego Sprzedawcy:
   • gotówką w przypadku osobistego odbioru Towaru przez Klienta ze sklepu Sprzedawcy (zakup w sklepie stacjonarnym),
   • kartą płatniczą w przypadku osobistego odbioru Towaru przez Klienta ze sklepu Sprzedawcy (zakup w sklepie stacjonarnym).
  4. W przypadku dokonania płatności za pomocą systemu płatności mobilnych BLIK lub przelewem natychmiastowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, Towary zamówione przez Klienta wysyłane są po zaksięgowaniu ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy. W sytuacji stwierdzenia braku wpłaty ceny oraz kosztów dostawy w przeciągu 7 dni od złożenia zamówienia, Sprzedawca wyznaczy dodatkowy termin na dokonanie płatności z informacją, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną.
  5. W przypadku wskazania przez Klienta w chwili składania zamówienia, że zamówienie ma zostać opłacone gotówką do rąk przewoźnika (płatność za pobraniem), brak zapłaty pełnej ceny oraz kosztów dostawy w momencie odbioru Towaru uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od umowy. Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną.
 2. Klient najpóźniej przed złożeniem zamówienia lub rezerwacji zostanie poinformowany o łącznej cenie Towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym opłatach za transport oraz kosztach płatności.
 3. Płatności za Towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia lub rezerwacji Towaru.

DOSTAWA ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach dostawy poprzez formularz zamówienia.
 2. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy.
 3. Zamówione oraz zarezerwowane Towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia lub rezerwacji:
  1. przesyłką wysłaną za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost S. A., wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone do kwoty 5000 zł,
  2. odbiór zarezerwowanego Towaru przez Klienta ze sklepu Sprzedawcy (zakup w sklepie stacjonarnym).
 4. Czas realizacji zamówienia jest to czas od przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do chwili wysłania przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 5. Wszelkie zamówienia są realizowane w ciągu 1 dnia roboczego, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży na odległość.
 6. Wszystkie przesyłki wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost S. A. dostarczane są w ciągu 24 godzin od daty nadania. Koszt przesyłki uzależniony jest od wielkości przesyłki.
 7. Istnieje możliwość sprawdzenia trasy przesyłki na stronie: http://www.inpost.pl po podaniu
  listu przewozowego, który zostanie wysłany na życzenia Klienta na wskazany adres e-mail po nadaniu przesyłki.
 8. Serwis realizuje zamówienia na terenie Polski.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Serwisu bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Serwisu, może w terminie 14 dni od niej odstąpić, bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru.
 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w posiadanie zakupionego Towaru
  (w przypadku sprzedaży wielu Towarów – w posiadanie ostatniej z nich).
 5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie
  w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie oraz bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże
  się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.
 10. Konsument zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARÓW

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towarów wolnych od wad.
 2. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w k.c.
 3. W przypadku sprzedaży konsumenckiej za wszelkie wady towarów zamówionych za pośrednictwem agrioutlet.eu Sprzedawca ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikające z art. 556 i następnych k.c.
 4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmioty uprawnione w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823). W przypadku sporu konsumenckiego istnieje możliwość skontaktowania się z najbliższym miejskim (powiatowym) rzecznikiem konsumentów lub  Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmierne utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji
  e-mail.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Konsumenta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Konsumenta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpoznawana jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądanie Konsumenta. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 6. Składając reklamację Konsument zobowiązany jest do opisania zauważonej wady oraz sprecyzowania żądania. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi przedstawienie dowodu zakupu Towaru może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędne do jej złożenia.
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące towarów zakupionych za pośrednictwem agrioutlet.eu należy składać w formie elektronicznej na adres: sklep@ambrozy.com.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy. Dane kontaktowe zostały podane w pkt XIII ust. 9.
 8. Uprawnienia przysługujące konsumentowi dotyczą również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies zostały opisane w polityce prywatność i plików cookies: załącznik poniżej.
 2. Klient podaje swoje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Sprzedawcy realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od 01.04.2019.
 2. Opisy towarów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie informacji towarowych pochodzących z witryn Serwisu jest zakazane.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania z Serwisu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Serwisu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa.
 4. Klienci zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy Regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, nie modyfikuje ich treści i warunków.
 5. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.
 7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 8. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej agrioutlet.eu.
 9. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Ambroży Sp. z o. o.

ul. Wrocławska 71

56-420 Bierutów

tel.: +48 664 325 158

e-mail: sklep@ambrozy.com.pl

 

 

Załącznik nr 1 — formularz odstąpienia od umowy.

 

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

                                                                                                                                             ………………………………….

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta

Adres Konsumenta

Ambroży Sp. z o. o.

ul. Wrocławska 71

56-420 Bierutów

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja ………………….………………………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data odbioru rzeczy ………………………………………..……………….

 

 

……………………………………

Podpis Konsumenta

 

Załącznik nr 2 — POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

www.agrioutlet.eu

wersja obowiązująca od 01.04.2019 r.

 

Definicje

Administrator — Ambroży Sp. z o. o. z siedzibą w Bierutowie, adres: ul. Wrocławska 71,
56-420 Bierutów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000217199, NIP: 9111917930, REGON: 020399771,

Serwis — serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.agrioutlet.eu,

Użytkownik — każdy podmiot korzystający z Serwisu, także osoba niezalogowana,

RODO — rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu
  jest Ambroży Sp. z o. o. z siedzibą w Bierutowie, adres: ul. Wrocławska 71, 56-420 Bierutów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000217199, NIP: 9111917930, REGON: 020399771.
 2. Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sklep@ambrozy.com.pl oraz w formie pisemnej
  pod adresem: ul. Wrocławska 71 56-420 Bierutów.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator przetwarza jego dane osobowe . Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 2. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób wpływające na Użytkownika.
 3. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem:
  1. danych o ruchu oraz statystyk dotyczących częstotliwości odwiedzin na stronach internetowych Administratora, w tym adresu IP użytkownika,
  2. statystyk na temat liczby wejść na stronę Serwisu oraz odsłon strony,
  3. informacji z plików cookies.
 4. Administrator nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości Użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania z Serwisu.
 5. Administrator może ujawnić dane osobowe Użytkowników innym podmiotom w celach związanych z obsługa Serwisu, przy czym podmioty te nie będą uprawnione do używania danych Użytkowników we własnych celach. W takim przypadku zawarta zostanie umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. W związku z funkcjonowaniem Serwisu Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 7. Dane osobowe innych osób mogą być przez Użytkowników umieszczane w Serwisie tylko pod warunkiem, że nie prowadzi o do naruszenia praw tych osób.

Umowy sprzedaży online

 1. Złożenie zamówienia oraz rezerwacja Towaru przez Użytkownika Serwisu wiążą się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania oraz w przypadku przedsiębiorców nazwy firmy i NIP jest dobrowolne, ale wymagane w celu przyjęcia, obsługi zamówienia lub rezerwacji towaru. Niepodanie wskazanych danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia lub rezerwacji Towaru.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
  1. złożenia zamówienia, rezerwacji Towaru, zawarcia, wykonania i rozliczenia umów sprzedaży, realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia
   reklamacji — podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wykonywania obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z prawidłową realizacją umów sprzedaży — podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. windykacji należności wynikających z umów sprzedaży oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z niewykonania lub nienależytego wykonania umów sprzedaży — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu windykacji należności wynikających z zawartych umów oraz na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami państwowymi związanymi z zawarciem i wykonaniem umów sprzedaży.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przy składaniu zamówienia, rezerwacji Towaru lub zawieraniu umowy sprzedaży, jak również dane, które zostały przekazane przez Użytkownika podczas komunikacji z Administratorem w procesie zawierania umowy sprzedaży. Są to w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, NIP.
 4. W celach związanych ze złożeniem zamówienia, zawarciem, wykonaniem i rozliczeniem umów sprzedaży, realizacją prawa odstąpienia od umowy, skorzystaniem z prawa do złożenia reklamacji, windykacją należności, dochodzeniem, ustaleniem lub obroną przed roszczeniami związanymi z umowami sprzedaży, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 5. W celach związanych wypełnianiem obowiązków podatkowych oraz rachunkowych dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, a przez dłuższy okres, jeżeli bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego ulegnie zawieszeniu lub przerwaniu lub gdy taka konieczność wynika z określonych przepisów prawa.

Rejestracja i korzystanie z Konta

 1. Użytkownicy dokonujący rejestracji w Serwisie podają dane niezbędne do utworzenia i obsługi Konta, tj. adres e-mail oraz hasło. W celu ułatwienia obsługi Użytkownicy mogą podać dodatkowe dane, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, nazwę firmy, NIP, adres, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, jednak podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia Konta.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
  1. założenia i korzystania z Konta — podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. ułatwienia obsługi Konta — podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika
   (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z założeniem i korzystaniem z Konta – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym w celu założenia Konta. Są to następujące dane: adres e-mail oraz hasło.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podane w formularzu w celu ułatwienia obsługi Konta. Są to następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania oraz adres wysyłki.
 5. W celach związanych z założeniem i korzystaniem z Konta dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez cały okres posiadania Konta, a także przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Marketing

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu realizowania działań marketingowych polegających na oferowaniu towarów sprzedawanych przez Ambroży sp. z o.o. — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu bezpośrednim oferowanych towarów i usług.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.
 3. W celach związanych z realizowaniem działań marketingowych polegających na promowaniu towarów, dane Użytkownika przetwarzane są do czasu rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych od Administratora (tj. wyrażenia sprzeciwu).


Zamieszczanie opinii, zapytania o produkt, polecanie produktów znajomym, prowadzenie statystyk

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
  1. publikacji opinii dotyczących towarów w ramach funkcjonalności udostępnianych przez Administratora — podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika
   (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. moderacji opinii (w tym eliminacji spamu) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO), polegający na zatwierdzaniu dodawanych przez Użytkowników opinii i ich upublicznianiu,
  3. polecania usług lub towarów potencjalnym Użytkownikom — podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. obsługi zgłoszenia „zapytaj o produkt”, tj. nawiązania kontaktu drogą elektroniczną w celu powiadomienia o dostępności wybranego towaru — podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  5. opracowania statystyk oraz analiz korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwienia korzystania z Serwisu — podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, adres e-mail potencjalnego Użytkownika oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, takie jak: adres IP Użytkownika, informacje na temat liczby wejść na stronę Serwisu oraz skorzystania z  poszczególnych funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika.
 3. Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym te dane są przetwarzane, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa, natomiast w przypadku wskazanym w pkt 1 lit. a powyżej – do czasu wycofania zgody, jeśli nastąpi to wcześniej niż osiągnięcie celu przetwarzania.

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w tym roszczeniami z tytułu szkody wyrządzonej przez bezprawne korzystanie z Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, dane dotyczące korzystania z Serwisu oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów wyrządzonej szkody.
 3. W celach związanych z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami, w tym roszczeniami z tytułu szkody wyrządzonej przez bezprawne korzystanie z Serwisu, dane Użytkownika przetwarzane są przez okres niezbędny do osiągniecia celu, w których dane są przetwarzane, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.


Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone
  są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
  oraz unikalny numer.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  1. „sesyjne” (session cookies) — pliki tymczasowe, które są przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. „stałe” (persistent cookies).— „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
 7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora:
  1. uzyskania informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych,
  2. dostępu do dotyczących go danych osobowych,
  3. sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
  4. usunięcia dotyczących go danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  5. przenoszenia danych.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  1. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, w przypadkach uzasadnionych szczególną sytuacją Użytkownika, lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego – w każdym czasie,
  2. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdym czasie, bez wpływu na prawidłowość przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.
 3. Użytkownik w celu skorzystania z przysługujących mu uprawnień zgłasza swoje żądnie Administratorowi na adres kontaktowy wskazany wyżej.
 4. Zgłoszenie powinno w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie, w szczególności z jakiego uprawnienia Użytkownik chce skorzystać i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.
 5. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować Użytkownika składającego zgłoszenie, zwróci się do niego o dodatkowe informacje.
 6. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 7. Odpowiedz będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano zgłoszenie, a w przypadku wniosków skierowanych w formie pisemnej na adres wskazany przez Użytkownika.

Zmiany polityki prywatności i plików cookies

Polityka Prywatności i plików cookies jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronach Serwisu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl