Producenci
Wybierz język
Informacje w podsumowaniu zamówienia

Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca będzie informował na wskazany adres e-mail o postępach w jego realizacji.

Chandor 5 L

Chandor 5 L
  • nowość
Dostępność: duża ilość
Cena: 432,43 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
432.43
ilość szt

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: -
Kod produktu: CHANDOR5L

Opis

CHANDOR

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

aklonifen (związek z grupy dwufenyloeterów) – 600 g/l (49,73%)

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD selektywny, o działaniu kontaktowym, stosowany doglebowo, występującym w formie

koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna aklonifen zaliczana jest do grupy F3.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancję czynną aklonifen zaliczaną do inhibitorów karotenoidów. Działanie aklonifenu

związane jest z hamowaniem dwóch enzymów aktywnych odpowiedzialnych za syntezę chlorofilu oraz

syntezę karotenoidów.

Środek po aplikacji tworzy na powierzchni gleby jednolita powłokę. Pobierany jest przez liścienie oraz

koleoptyl chwastów. Najlepiej działa na chwasty w trakcie ich kiełkowania i wschodów oraz na chwasty

w fazie liścieni. Środek pozostaje aktywny przez 2-3 miesiące po zabiegu, w związku z czym zwalcza

zachwaszczenie wtórne.

Nierównomierne pokrycie oraz złe przygotowanie powierzchni gleby może obniżyć skuteczność działania

środka.

Na glebach gliniastych i piaszczystych środek można stosować przed i po wschodach rośliny uprawnej,

a na glebach organicznych tylko po wykiełkowaniu rośliny uprawnej

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy

polowych.

Ziemniak

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po ostatecznym obredleniu i ukształtowaniu redlin, ale nie później

niż tydzień przed pojawieniem się wschodów roślin ziemniaka (BBCH 01-08).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin

stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki chwastów niż

wskazane w punkcie etykiety Działanie na chwasty, nie mniej nie zostało to jednoznacznie potwierdzone

badaniami. Tym samym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spectrum zwalczanych

chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany w uprawach małoobszarowych środek ochrony roślin zaleca

się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

Słonecznik (zastosowanie przedwschodowe)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Termin stosowania: środek należy stosować przed wzejściem rośliny uprawnej (BBCH 00-08) najlepiej w

ciągu 5 dni po siewie zanim hypokotyl znajdzie się blisko powierzchni ziemi.

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Ziemniak – nie wymagany

Słonecznik– nie wymagany

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

1. Najwyższą skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania dla rośliny uprawnej środek wykazuje przy

aplikacji na wilgotną glebę.

2. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków klimatycznych (niska temperatura, zabieg na

suchą glebę, silne opady deszczu lub nadmierne nawadnianie po zabiegu) mogą wystąpić uszkodzenia

rośliny uprawnej.

3. W przypadku ziemniaka uprawianego na glebach lekkich, silne opady deszczu po aplikacji mogą

powodować przejściowe objawy fitotoksyczności.

4. W przypadku słonecznika, stosowanie środka przy niekorzystnych warunkach klimatycznych (duża

wilgotność, niska temperatura), może uszkodzić roślinę uprawną.

5. Strategia zarządzania odpornością

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgod-

nie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin –stosować

środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,

– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentu-

alnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwo-

ści,

– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o

żnym mechanizmie działania),

– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny

uprawnej,

– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia

chwastów,

– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,

– używać kwalifikowanego materiału siewnego,

– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne

stanowiska,

– informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwo-

lenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji opryskiwanej środkiem (w wyniku

wymarznięcia roślin czy uszkodzenia przez choroby, szkodniki) na polu tym bezpośrednio można

uprawiać bób, słonecznik, a po wykonaniu uprawy gleby na głębokość 20 cm można uprawiać cebulę,

pszenicę, jęczmień i soję. Po upływie 13 miesięcy od zastosowania środka i wykonaniu uprawy gleby na

głebokość 20 cm można uprawiać owies i rzodkiewkę, natomiast po upłwie co najmniej 24 miesięcy

można uprawiać marchew.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed otwarciem zawartością opakowania wstrząsnąć. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy

użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza

napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w

mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza

z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono

zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację

substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Bezpośrednio po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Filtry oraz końcówki opryskiwacza wymyć osobno.

Rury oraz dysze wymyć czystą wodą z dodatkiem środka czyszczącego przeznaczonego do czyszczenia

opryskiwaczy. Następnie aparaturę przepłukać czystą wodą co najmniej dwukrotnie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ

OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które

mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną (kombinezon), zabezpieczającą przed

oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie

wykonywania zabiegu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść

ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu

wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o

szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie

strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w oryginalnych opakowaniach,

w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz

dostęp osób trzecich,

w temperaturze 0 oC - 30oC

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami

niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl